Tiedonhankintapalvelut

Meillä TK-Evalissa on haastatteluiden ja kyselyiden toteuttamisesta pitkäaikainen ja vankka kokemus, jota hyödynnämme haastatteluiden ja kyselyiden suunnittelussa, toteutuksessa ja analysoinnissa. Sekä kehittämistoiminnan arvioinneissa että erilaisten selvitysten ja tutkimusten toteutuksessa on tiedonhankinta keskeisellä sijalla. Sen vuoksi pyrimme jatkuvasti kehittämään omia tiedonhankintamenetelmiämme.

Internet-pohjaisen tiedonhankintajärjestelmän avulla keräämme nopeasti ja luotettavasti tietoturvaa unohtamatta eri toimijoiden näkemykset aina kulloinkin tiedonhankinnan kohteena olevista asioista.

Henkilökohtaiset haastattelut, jotka teemme reflektoiden, tuottavat haastateltavan koko asiantuntemukseen perustuvaa tietoa. Henkilökohtaisessa kontaktissa haastateltavat ilmaisevat itseään syvällisesti ja haastattelutilanteessa tutkijoilla on myös mahdollisuus tehdä lisäkysymyksiä keskustelun kulun mukaan. Henkilökohtaisissa haastatteluissa haastateltavat ovat yleensä hyvin motivoituneita kertomaan näkemyksiään erilaisista asiakokonaisuuksista ja myös sellaisista asioista, joista he eivät luultavimmin haluaisi muulla tavoin antaa palautetta. Reflektoivat haastattelut ovat hyvin käyttökelpoinen haastattelumuoto erityisesti silloin, kun haluamme saada lisätietoa tai syventävää tietoa johonkin tiettyyn asiakokonaisuuteen tai yksittäiseen tapahtumaan.

Fokusryhmähaastattelu on tiedonhankintamenetelmä, joka on käyttökelpoinen ryhmätilanteessa. Se tuottaa lähinnä kvalitatiivista tietoa ja on nopea toteuttaa (verrattaessa yksilöhaastatteluihin). Se soveltuu mm. uusien ideoiden ja luovien käsitteiden synnyttämiseen, uuden ohjelman, palvelun ja tuotteen mahdollisten ongelmien havaitsemiseen sekä aiemmin saatujen kvantitatiivisten tulosten tulkitsemiseen ja ratkaisemiseen.