Selvitysten ja tutkimusten toteutus

Selvitys- ja tutkimustöissämme tähtäämme lopputuloksiin, joissa on vankka tiedollinen perusta, mutta samalla hyvin konkreettinen ote. Tiedollisella perustalla tarkoitamme mm. tutkimuksen teon objektiivisuutta, lähdekriittisyyttä ja tutkimuksellista luotettavuutta. Korostamme TK-Evalin selvityksissä ja tutkimuksissa helposti luettavaa lopputulosta, joka sisältää konkreettisia kehittämisehdotuksia toimintaan. Toteutamme tilaajiemme tarpeisiin:

  • Erilaiset teemakohtaiset selvitykset mm.
    • vaikuttavuusselvitykset
    • esiselvitykset
    • kartoitukset
  • Tilaustutkimukset

Käytämme yleensä selvityksissämme ja tutkimuksissamme useaa erilaista tutkimusmenetelmää (”triangulaatio”), jotka liittyvät aineistonhankintaan, teorioihin ja analyyseihin. Sillä tavoin on mahdollista saada monipuolinen kuva selvityksen kohteesta. Yhdistelemällä erilaisia näkökulmia tarkoituksenmukaisiin analyyseihin saamme materiaalin, jossa erilaiset tiedot rakentavasti tukevat toisiaan. Lopputuloksena ovat aihetta perusteellisesti selvittävät ja samalla nopeasti omaksuttavissa olevat tiiviit tietopaketit.

Otamme kaikissa selvityksissämme ja tutkimuksissamme huomioon seuraavat lopputulosten laatuun vaikuttavat tekijät:

TIETOJEN LUOTETTAVUUS: Ovatko kerätyt tai käytetyt tiedot asianmukaisia? Ovatko ne riittävän luotettavia käyttötarkoitukseensa nähden?

ANALYSOINNIN LUOTETTAVUUS: Vastaako määrällisten ja laadullisten tietojen analysointi hyvää ammattikäytännön tasoa, onko se täydellinen ja omiaan vastaamaan täsmällisesti tutkimukseen liittyviin kysymyksiin?

TULOSTEN USKOTTAVUUS: Onko tulokset johdettu loogisesti ja onko ne perusteltu tietojen analysoinnin ja huolellisesti valittujen selventävien oletusten pohjalta laadittujen tulkintojen avulla?

PÄÄTELMIEN PUOLUEETTOMUUS: Ovatko päätelmät täsmällisiä, ilman henkilökohtaisia näkemyksiä tai jotakin tiettyä ajatussuuntaa suosimatta laadittuja sekä riittävän yksityiskohtaisia, jotta niiden soveltaminen on mahdollista?

KERTOMUKSEN SELKEYS: Kuvataanko raportissa tutkimuksen kohteen asiayhteyttä ja päämääriä, sen järjestelyjä ja tuloksia helposti ymmärrettävässä muodossa?

Selvitykset ja tutkimukset teemme vuorovaikutteisesti tilaajan kanssa, jolloin vielä työn käynnistyttyä voimme huomioida tilaajan toiveita työn suuntaamisen suhteen. Muotoilemme selvitysten ja tutkimusten tuloksista, johtopäätöksistä ja suosituksista mahdollisimman konkreettiset ja hyödynnettävät; sellaiset, että ne todella edistävät toiminnan kehittämistä.