Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HAMA-työryhmä) toimikauden arviointi


Kysely alueiden toimijoille HAMA-työn vaikuttavuudesta


NordEval ja TK-Eval toteuttavat yhteistyössä Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimikauden 2020–2023 arvioinnin. Työn tilaaja on maa- ja metsätalousministeriö. Arvioinnin tavoitteena on tehdä arvio työryhmän toimikaudesta ja sen tavoitteiden toteutumisesta sekä toimenpiteiden toteutuksen vaikuttavuudesta. Arvioinnissa toteutetaan dokumenttianalyysi, haastatteluita, kysely matkailu- ja kulttuurihankkeiden vetäjille sekä sidosryhmäkysely alueiden toimijoille. 

Tämän kyselyn tavoitteena on kerätä alueiden toimijoiden (mm. järjestöt, yritykset, Leader-ryhmät, ELY-keskukset, maakuntaliitot, kunnat, koulutus- ja tutkimuslaitokset) näkemyksiä HAMA-työn vaikuttavuudesta alueilla.

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 5 minuuttia. Kysely on avoinna perjantaihin 6.10.2023 klo 16 saakka.

Kyselyn vastauksia käytetään ainoastaan Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimikauden 2020–2023 arviointiin. Kyselyn tulokset raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa. Kyselyssä ei kerätä vastaajien yhteystietoja.


Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän tavoitteena oli parantaa Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksia. Sen tehtävänä oli seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta vuosina 2020–2023. Toimintasuunnitelmassaan työryhmä päätti tukea seuraavia teemoja:

  • Elinvoima

  • Koulutus

  • Monipaikkaisuus

  • Laajempaa lainsäädäntötyötä vaativat, pitkän aikavälin muutokset

Toimintasuunnitelman sisältämät kokeilut ja toimenpiteet rahoitettiin työryhmälle osoitetulla rahoituksella, joka oli valtion vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa yhteensä 12 miljoonaa euroa. Käytännössä rahoituksella on kustannettu harvaan asutulle maaseudulle kohdistuvia kehittämis- ja tutkimushankkeita (mm. matkailu- ja kulttuurihankkeet) sekä selvityksiä.