Arviointi

Palveluistamme tärkeimmän kokonaisuuden muodostavat arvioinnit (=evaluoinnit), joissa tuotamme asiakkaillemme tietoa ulkopuolisina asiantuntijoina eli emme ole sidoksissa arvioitavaan toimintaan. Ulkopuolisina asiantuntijoina voimme myös hyödyntää muissa arvioinneissa, selvityksissä ja tutkimuksissa hankkimaamme kokemusta, mikä edesauttaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamista. Kaikki toteuttamamme arvioinnit ovat asiakkaan tarpeisiin tapauskohtaisesti räätälöityjä. Osaamisemme kattaa:

  • Ohjelma-arvioinnit
  • Projektiarvioinnit
  • Erilaiset teema-arvioinnit mm. vaikuttavuus- ja työtyytyväisyysnäkökulmat
  • Arviointikoulutuksen ja itsearvioinnin tuen.

Toteutamme lähinnä EU-ohjelmiin ja -hankkeisiin kohdistuvia arviointeja, joissa tehdään selkoa arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta ja tuotetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Ulkoista arviointia tarvitaan toiminnan eri vaiheissa. Ennakkoarviointia tehdään suunnitteluvaiheessa, väliarviointia toteutuksen aikana ja loppuarviointia toiminnan päättyessä tai ollessa jo päättynyt. Arvioitavaa kohdetta voidaan lähestyä joko prosessiarvioinnin tai tulosarvioinnin näkökulmista. Nämä näkökulmat yhdistämällä voidaan tehdä myös koko toiminnan keston ajan ns. ulkoista kehittävää arviointia.

Prosessiarviointi on tyypillinen väliarviointivaiheen työkalu, sillä väliarviointivaiheessa on mahdollista parantaa toiminnan laatua jo toiminnan/hankkeiden toteutusaikana. Tällöin keskeisenä kysymyksenä on, mitä tapahtuu kun prosessi on käynnissä. Prosessiarvioinnilla voidaan vaikuttaa myös toiminnan suuntaamiseen. Toimintaprosessiin kohdistuvassa arvioinnissa hyödynnetään erityisesti kvalitatiivista tietoa, joten tiedonhankinnassa käytetään paljon haastattelua ja havainnointia. Lisäksi prosessiarviointi on käyttökelpoinen työväline silloin, kun tavoitellaan yhdessä oppimista: se antaa palautetta hankkeessa valitun toimintalinjan tuloksellisuudesta ja sen toimintalinjan mukaisten kehittämistoimien osuvuudesta ja sujuvuudesta. Prosessiarvioinnin palaute on yhteisen oppimisen raaka-ainetta. Palautteen hyödynnettävyyden kannalta on olennaista noudattaa osallistamisen ideoita, jolloin arviointi auttaa projektissa mukana olevia paitsi oppimaan yhdessä myös vahvistumaan ja aktivoitumaan.

Tulosarviointia tai vaikuttavuusarviointia tehdään puolestaan tyypillisimmillään loppu- ja jälkiarviointivaiheessa. Sen avulla pyritään erityisesti laadun parantamiseen tulevaisuuden toiminnassa. Tässä arviointityypissä vastataan kysymykseen, mitä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia syntyy.