Projektiarvioinnit
 

External evaluation of Digitalization as a Driving Force in AEC-Industry (Digi-AEC) project, 6/2019–10/2021

Digi-AEC project is for companies and for public actors within the fields of architecture, technical design and construction. The aim of the project is to improve the efficiency of the entire value chain and to save costs in public procurement processes. Digi-AEC focuses on processes related to the design, acquisition, use and maintenance of construction and their management in the regions of Northern Finland, Sweden and Norway. The project has 15 cooperating municipalities in Finland, Sweden and Norway. Project started in December 2018 and ends in November 2021. Digi-AEC is an INTERREG NORTH funded project and project owners are BusinessOulu, Norrbotten Chamber of Commerce and NESO (Operated by Bedriftskompetanse on the Norwegian side).

The overall objective of the Digi-AEC project evaluation was to evaluate the realisation of the project aims, implementation, impacts and usefulness of the project from the viewpoint of the customer companies and public organizations. The evaluation was done in two phases: 1) the mid-term evaluation and 2) the final evaluation. The evaluation was ordered by BusinessOulu.

 

Rajaton Ylä-Savo -hankkeen ulkoinen arviointi, 6–9/2021

Kuopion alueen kauppakamarin toteuttaman Rajaton Ylä-Savo -hankkeen keskeisenä tavoitteena on hakea uusia yritysvetoisia ratkaisuja osaavan työvoiman haasteiden ratkaisemiseksi Ylä-Savossa. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2018–30.9.2021 ja sen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), valtio ja Olvi-säätiö. Rajaton Ylä-Savo -hankkeen arvioinnin tavoitteena oli selvittää hankkeen tuloksekkaaseen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja. Arviointitehtävänä oli näin ollen selvittää hankkeen tuloksia, vaikutuksia ja hyötyjä ja sitä kautta sitä, kuinka hanke on toteutunut tarpeeseen nähden, ja mitkä ovat olleet hankkeen tuloksekkaaseen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi verrokkitarkastelun avulla arvioinnissa selvitettiin hankkeen vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

 

Future Savo -hankkeen ulkoinen arviointi, 2–3/2021

Future Savo - Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä - maakunnallisen vetovoimahankkeen keskeisenä tavoitteena on Pohjois-Savon yritysten työvoiman saatavuuden parantaminen ja kilpailukyvyn säilymisen varmistaminen. Yritysten voimakas kasvu ja investointisuunnitelmat edellyttävät näkyviä toimenpiteitä valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti, jotta Pohjois-Savon potentiaali kasvavana, kehittyvänä maakuntana saadaan työnhakijoiden tietoisuuteen ja Pohjois-Savo tunnetaan elinkeinoelämän kiinnostavana toimintaympäristönä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa eri toimijoiden väliset yhteistyömallit maakunnan vetovoimaisuuden kehittämiseen sekä maakunnallisella tasolla että seuduittain ja kokeilla työpaketeissa uusia tapoja työvoiman saatavuuden parantamiseksi lisäämällä maakunnan veto- ja pitovoimaa. Hankkeen päätoteuttaja on Iisalmen kaupunki ja osatoteuttajina ovat Kuopion kaupunki, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Navitas Kehitys Oy. Hankkeen rahoittavat Pohjois-Savon liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), valtio ja alueen kunnat.

Future Savo -hankkeen arvioinnissa selvitettiin sen tuloksekkaaseen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja. Keskeinen kysymys, johon arvioinnin kautta haettiin vastausta, oli: ”Mikä on se oleellinen ja lähtökohtatilanteeseen verrattavissa oleva ja hankesuunnitelman mukainen muutos, joka hankkeen toiminnalla on saatu aikaan?” 

 

External evaluation of ProInCa project, 10–12/2020

ProInCa project is co-funded by the Erasmus+ Capacity building in the field of higher education program. ProInCa aims to develop the sustainable innovation capacity of Kazakhstan’s Medical Universities for the modernization of nursing. The project is coordinated by JAMK University of Applied Sciences and supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The evaluation was ordered by the JAMK. The objective of the ProInCa project evaluation was:

 1. To review all actions and documentation of the WP3 Quality assurance work package, including but not limited to the risk analysis, QA plan, and Mid-term quality assessment,
 2. to conduct online evaluation meetings with the Project Management Group (PMG) and prominent Kazakhstani stakeholders, and
 3. to provide an evaluator’s report.

 

Arctic Intelligence Export (AIE) -hankkeen ulkopuolinen arviointi, 10–12/2020

EAKR-rahoitteisella AIE-hankkeella lisätään Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan yritysten kansainvälistymistä ja vientiä sekä Oulun alueen näkyvyyttä globaalisti. Hankkeen toimenpiteet suunnataan globaalisti ja erityisesti Japaniin, Saksaan ja muualle Keski-Eurooppaan sekä Venäjälle. Hankkeessa pilotoidaan yritysten vientiä tukevaa pop-up-toimintaa ja markkinoidaan Oulua kansainvälisesti kiinnostavana sijoittumiskohteena ja arktisen osaamisen ja korkean teknologian keskuksena. Hankkeessa aktivoidaan klusteritoimintaa oululaisten yritysten kesken ja autetaan yrityksiä lisäämään kansainvälisten kontaktien määrää ja tuomaan arktista älykästä osaamista näkyvämmin esille. Hanketta hallinnoi Oulun kaupungin BusinessOulu-liikelaitos.

AIE-hankkeen ulkopuolisessa arvioinnissa tehtävänä oli arvioida hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä hankkeen hyödyllisyyttä hankkeessa mukana olevien yritysten näkökulmasta. Arviointi pohjautui hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten kokemuksiin.

 

Ruokaviraston vientihankkeiden tulos- ja vaikuttavuusarviointi (Viennin markkinoillepääsyhanke ja vientivalvontajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen -hanke), 5–10/2019

TK-Eval teki Ruokavirastolle sen toteuttamien vientihankkeiden tulosten ja vaikuttavuuden arvioinnin. Ruokaviraston vientihankkeiden kokonaisuuden muodostavat Viennin markkinoillepääsyhanke sekä Vientivalvontajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen -hanke. Molempien hankkeiden osalta tilaaja esitti erikseen selvitettäviksi omat yksilöidyt arviointikysymyksensä, mutta kysymyksiä yhdisti se, että kummassakin tapauksessa mielenkiinto kohdistui hankkeesta saatuun hyötyyn asiakkaille sekä onnistumiseen vientimahdollisuuksien ja viennin edistämisessä.
 
 

Pitkos-hankkeen arviointi, 3–5/2019

Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialoilla on Pohjois-Pohjanmaan ELY–keskuksen toteuttama hanke (Pitkos-hanke), jonka tavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan avaintoimialoilta eli ICT-, rakennus- ja metallialoilta pitkäaikaistyöttömiksi joutuneiden työllistymismahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään kohottamaan ja päivittämään pitkäaikaistyöttömien osaamista sekä työvoiman alueellista ja ammatillista liikkuvuutta. Hankkeen tavoitteena on osaltaan vastata Pohjois-Suomeen suunniteltujen suurhankkeiden osaavan työvoiman saatavuuteen ja ennaltaehkäistä ICT-alan työttömyyden pitkittymistä. Hankkeen toteuttamisaika on 6/2015–7/2019.

Vaikuttavuusarvioinnissa selvitetään ja kootaan yhteen Pitkos-hankkeen (ml. rinnakkaishanke) tuloksia ja arvioidaan vaikuttavuutta. Tuloksiin ja vaikutuksiin on hankkeessa pyritty tarjoamalla asiakkaille mm. koulutuksia, valmennuksia ja palkkatukea. Lisäksi yrityksiltä on selvitetty työvoimatarpeita ja toteutettu osaamiskartoituksia. Vaikuttavuusarvioinnin kohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuneet TE-toimiston henkilöasiakkaat sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset (ja hankkeen yhteistyötahot.
 
 

PIIRU-hankkeen ulkoinen arviointi, 8–11/2018

PIIRU-hankkeen tavoitteena on auttaa pirkanmaalaisia pk-yrityksiä kehittämään toimintaansa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä sekä tehostaa yrityspalveluverkoston toimintaa. Hankkeen konkreettiset tavoitteet vastaavat sekä yritysten että työmarkkinoiden tarpeisiin. Hanke luo palvelumallin yritysten muutoksenhallinnan tukemiseksi sekä kehittää uusia keinoja yritysten, yrittäjien ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. Osaamista vahvistamalla yritysten uudistuminen ja sopeutumiskyky kehittyy sekä yritysten kyky ennakoivasti varautua muutoksiin lisääntyy. Lisäksi hanke vahvistaa alihankintaketjujen toimintaa ja verkostoitumista keskenään kehittämällä ja pilotoimalla uusia palveluita yritysverkostojen syntymisen ja kehittymisen tueksi.

PIIRU -hankkeen ulkopuolisessa arvioinnissa arvioidaan hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta sekä tuotetaan samalla tietoa tulevaisuuden tarpeista. Hankkeen toimintaa arvioidaan ennen kaikkea kokonaisuutena, ei niinkään yksittäisten tavoitteiden kautta. Arviointikysymykset jakautuvat siten käytännössä kahteen teemaan: hankkeen tuloksellisuus ja vaikuttavuus sekä tulevaisuuden tarpeet/näkökulma.
 
 

Satelliitti-hankkeen (ESR) ulkoinen arviointi, 11/2016–3/2019

Satelliitti on Kokkotyö-säätiön ESR-hanke, jonka keskeisinä tavoitteina on luoda työpajatoiminnalle uusi seudullinen toimintamalli, kehittää ja koordinoida työllisyydenhoitoa alueellisesti sekä kehittää välityömarkkinoita. Satelliitti-hanketoimii Kaustisen seutukunnassa ja sen varsinaisina kohderyhminä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat pitkään työttömänä olleet henkilöt. Välillisinä kohderyhminä ovat kunta- ja järjestökentän toimijat ja yritykset Kaustisen seutukunnassa.

Satelliitti-hankkeen arvioinnissa on kysymys ulkoisesta kehittävästä arvioinnista, joka tukee hanketta sen toteutusaikana siten, että siitä saatavat tulokset ovat hyödynnettävissä hankkeen käytännön toiminnassa ja raportoinnissa. Arvioinnissa tarkastellaan mm. toimintastrategiaa, tarvetta ja tuloksellisuutta, toteutusta, tuotoksia ja tavoitteiden saavuttamista, hankeorganisaation toimivuutta, syntyneitä hyviä käytäntöjä sekä toiminnan kehittämistarpeita. Arviointi toteutetaan vuosittain hankkeen toiminta-aikana v. 2016–2018.
 
 
Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin -hankkeen arviointi,
9/2017–10/2018

Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin on Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten yhteinen ESR-hanke, joka tähtää kyseisten alueiden pk- ja mikroyritysten kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kilpailukyvyn varmistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Projektissa lisätään alueiden yrittäjien tietoisuutta monipuolisista tuki- ja palvelumahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä sekä siitä, että toimintatapojen ja työelämän laadun kehittämisellä on positiivinen vaikutus toiminnan tuloksellisuuteen.

TK-Eval toteuttaa Lapin ELY-keskuksen tilauksesta hankkeen loppuarvioinnin. Arvioinnin tuloksena tuotetaan raportti sisältäen suosituksen jatkotoimenpiteistä suhteessa työelämänlaadun kehittämiseen alueiden mikro- ja pk-yrityksissä.
 
 
Nordic Business Support -hankkeen ulkopuolinen arviointi,
9/2017–1/2018

Nordic Business Support -hanke (NBS) on BusinessOulun hallinnoima Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan yhteinen Interreg-hanke, jonka tavoitteena on edistää rajat ylittävää vientiliiketoimintaa ja kauppaa sekä lisätä yritysyhteistyötä maiden välillä. Erityisesti tavoitteena on lisätä klusteriyhteistyötä maiden välillä ja auttaa yritysryhmiä mukaan suurhankkeisiin.

TK-Eval toteutti BusinessOulun tilauksesta NBS-hankkeen ulkopuolisen arvioinnin. Tehtävänä oli arvioida hankkeen toiminnan toteutumista sekä vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä hankkeeseen osallistuneiden yritysten näkökulmasta. Arviointi pohjautui hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten kokemuksiin.
 
 

Työpaikalla tapahtuu -hankkeen ulkoinen arviointi, 3/2017–1/2018

Savon koulutuskuntayhtymän toteuttamassa Työpaikalla tapahtuu -hankkeessa kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, opiskelijoiden ja ammatillisen koulutuksen kanssa kokonaisvaltainen työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintamalli. Tavoitteena on, että Savon ammatti- ja aikuisopistossa vuonna 2017 alkavissa ammatillisissa perustutkinnoissa puolet opiskelijoiden oppimisesta tapahtuu työpaikoilla. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Työpaikalla tapahtuu -hankkeen TK-Evalilta tilaaman arvioinnin tavoitteena oli selvittää kolmesta näkökulmasta (työpaikka, opiskelijat, opettaja/koulutuksenjärjestäjä) työpaikalla tapahtuvan oppimisen pilottitoteutusten onnistumista ja kokemuksia toteutusmallien hyödyllisyydestä. Arviointi toteutettiin kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä arviointi kohdistui kuuteen pilottiin ja toisessa viiteen pilottiin.
 
 
Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden arviointi,
12/2016–6/2017

Kainuun Etu Oy toteutti Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden (2017 loppuun saakka), jonka tavoitteena oli kannustaa ja edesauttaa kainuulaisia pk- ja mikroyrityksiä laajentamaan toimintaansa ja hakemaan kasvua Kainuussa, Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Hankekokonaisuuden muodostivat ESR-rahoitteinen Johdon ja henkilöstön kehittäminen, EAKR-rahoitteinen Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdos -hanke ja niitä täydentävä Boosteri – Polku yrittäjäksi -hanke.

Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden arvioinnissa tutkittiin arviointihetkeen mennessä hankekokonaisuudessa tehdyn työn tuloksia ja tarpeellisuutta sekä tuotettiin samalla tietoa tulevaisuuden tarpeista. Arviointi kytkeytyi osaltaan koko Kainuun tasolla tehtävien yrityspalveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
 
 
International Sales Force -hankkeen ulkoinen arviointi,
1–3/2017

EAKR-rahoitteisella International Sales Force -hankkeella (ISF) edistetään Oulun seudun pk-yritysten kansainvälistymistä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusilla kohdealueilla. Sen kohderyhmänä ovat oululaiset ja pohjoispohjanmaalaiset pienet ja keskisuuret vientihalukkaat ja kansainvälisyyttä tavoittelevat yritykset. Hanketta hallinnoi Oulun kaupungin BusinessOulu-liikelaitos.

ISF-hankkeen ulkopuolisessa arvioinnissa tehtävänä oli arvioida hankkeen toiminnan toteutumista sekä vaikuttavuutta ja hyödyllisyyttä hankkeeseen osallistuneiden yritysten näkökulmasta. Arviointi pohjautui hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten kokemuksiin.
 
 

Karjalainen kauppamies kansainvälistyy - teollisuuden vireä tulevaisuus -hankkeen arviointi, 6/2016–11/2017

Karjalainen kauppamies kansainvälistyy – teollisuuden vireä tulevaisuus” -hankkeen keskeisenä ideana on teollisten ja tuotannollisten ja niitä palvelevien pk-yritysten kilpailukyvyn kehittäminen, kasvattaminen ja kansainvälistäminen Pohjois-Karjalassa. Projektissa aktivoidaan, suunnitellaan ja resursoidaan yritysten markkinointiin, myynnin edistämiseen ja kansainvälistymiseen liittyviä kehittämistoimenpiteitä ja -hankkeita. Lisäksi hankkeessa tunnistetaan yritysten tarpeet hyödyntää Finpron laajaa asiantuntijaverkostoa globaalisti. Samoin hyödynnetään yritysten verkostoitumista erilaisiin kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviin toimijoihin, palveluihin ja rahoituskanaviin. Hanketta toteuttavat Joensuun Tiedepuisto Oy, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES sekä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.

Hankkeesta tehdään kaksivaiheinen evaluointi, joka kattaa hankkeessa mukana olevat toimijat ja kohdeyritykset. Toimeksiannossa arvioidaan mm. hankkeen toteutusta ja siinä toteutettujen prosessien osuvuutta sekä aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia asiakasyrityksissä. Ensimmäisen vaiheen tulokset ovat valmiina lokakuussa 2016 ja loppuevaluoinnin tulokset marraskuussa 2017. Väliarvioinnin perusteella tilaajan on mahdollista tarkentaa hankkeen viimeisen vuoden toimenpiteitä. 

 
Sepran kauden 2007–2013 toiminnan arviointi, 12/2014–4/2015

TK-Eval tekee Sepran kauden 2007–13 toiminnan arvioinnin Kehittämisyhdistys Sepra ry:lle. Toimeksiannon tehtävänä ovat:

 

 • ulkoinen arviointi, jonka tavoitteena on kasata tietoa kauden tuloksista ja haasteista sekä näin koota tietoa pohjaksi toiminnan kehittämiseksi
 • Leader-toiminnan aluetalousvaikutus, jossa tavoitteena on selvittää, mikä on ollut noin 5 miljoonan euron kehyksellä toteutetun kauden aluetalousvaikutus ja miten toiminnalla on voitu vaikuttaa työllistymiseen.
 • Kehittämispäivä toimintaryhmän hallitukselle ja työntekijöille tulosten tarkastelemiseksi sekä Sepran toiminnan kehittämiseksi.
   

Kasvuohjelman evaluointi, 8–11/2014

TK-Eval toteutti Kasvuohjelman loppuarvioinnin Joensuun Tiedepuisto Oy:lle, joka on toteuttanut vuosina 2012–14 Kasvuohjelmaa maakunnan tuotannollisille yrityksille ja näille yrityksille erilaisia asiantuntijapalveluita tuottaville pk-yrityksille. Ohjelman tavoitteena oli toimia Pohjois-Karjalan tuotannollisten toimialojen pk-yritysten ja niiden verkostojen kehityskumppanina siten, että kehittäminen on strategialähtöistä, kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä. Kehittämistoimenpiteet liittyvät mm. liiketoimintaosaamiseen, strategiaan, toimintaprosesseihin, markkinointiin, verkostoitumiseen, tuotekehitykseen sekä koulutukseen. Kasvuohjelmaan on osallistunut n. 300 pohjoiskarjalaista yritystä erityyppisin valmistelu-, kehittämis-, koulutus- ja investointihankkein. Evaluointi kattoi sekä ohjelman kehityshankkeen (Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uusiutumisohjelma) että koulutushankkeen (Uudistuvan liiketoiminnan osaajat) ja siinä tarkasteltiin näiden hankkeiden:

 • vaikutusta yritysten liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen (ml. vaikutus uusien työpaikkojen syntyyn),
 • vaikutusta yritysten ja niiden henkilöstön osaamiseen ja
 • onnistumista hankkeen eri prosesseissa (mm. palveluprosessit, yhteistyö).
   

TRIANGLE-hankkeen arviointi, 5–9/2014

TK-Eval toteutti arvioinnin Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle/Oulun seudun ammattiopistolle. TRIANGLE on ESR-rahoitteinen hanke, jonka rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen tavoitteena on löytää kansainvälisen yhteistyön kautta kokemuksia ja uusia toimintamalleja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi hankkeen toiminta-alueella. Erityisesti etsitään keinoja entistä joustavampien koulutusmallien toteuttamiseen ja työmarkkinavalmiuksien edistämiseen. Projektin ulkoinen arviointi toteutettiin projektin aikana syntyneen materiaalin sekä projektin toteuttamiseen osallistuneiden henkiöiden haastatteluiden perusteella. 

 
Global Oulu -hankkeen arviointi, 3–5/2014

Global Oulu -hankkeen ulkopuolisen arvioinnin tilaajana oli Oulun kaupungin BusinessOulu liikelaitos. Hankkeen tavoitteena on tukea BusinessOulun strategiaa koskien kansainvälistymistä, uusia kohdemaita, toimivien yritysten koon kasvattamista ja uusien työpaikkojen luomista. Hankkeen tavoitteena on hakea uusia kv-kaupan kohdemaita, saada aikaan Ouluun uusia vientiyrityksiä, aktivoida toimivia vientiyrityksiä sekä hakea näille näkyvyyttä ja asiakkuuksia, toimialatietoutta, kilpailijatietoutta, uutuuksia ja kontakteja. Tavoitteena on myös hyödyntää paikallista huippuosaamista markkinalähtöisesti, lisätä seudulle suuntautuvaa investointien määrää, kasvattaa yritysten edustajien ja verkoston tietoutta Oulusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. TK-Evalin tehtävänä oli arvioida hankkeen prosesseja, vaikuttavuutta ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mahdollisiin kehittämistarpeisiin. Arviointi toteutettiin pääsääntöisesti hankkeeseen osallistuneiden yritysten haastatteluiden avulla.

 
Etelä-Savon välityömarkkinahankkeiden arviointi, 3–5/2014

TK-Eval toteutti arvioinnin Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta. Arvioinnin kohteena olivat Etelä-Savon välityömarkkinoita kehittävät kolme Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaa ESR-osarahoitteista hanketta: Savonlinnan kaupungin toteuttama Kanava-hanke, S. ja A. Bovalliuksen Säätiön toteuttama MEETIT-hanke sekä Mikkelin kaupungin toteuttama Vaaksa-hanke. Kaikkien arvioinnin kohteena olleiden hankkeiden tehtävänä on ollut kehittää alueidensa välityömarkkinoita ja kohderyhmien ohjautumista.

Arviointityötä suuntasivat arvioinnin tilaajan määrittämät arviointikysymykset, joihin etsittiin vastausta niin olemassa olevien hankedokumenttien kuin arvioinnin oman tiedonhankinnan avulla. Etelä-Savon välityömarkkinahankkeiden arvioinnin keskeinen kysymys oli, kuinka ohjelmakaudella rahoitetut hankkeet ovat onnistuneet toteuttamaan ohjelma-asiakirjan linjauksia ja hankkeille asetettuja tavoitteita sekä kuinka tehty työ palvelee tulevaa ohjelmakautta. Tarkemmat arviointikysymykset olivat:

 • Hankkeiden toteutumisen vastaavuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
 • Toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa asiakkaiden tarpeisiin
 • Hankkeiden toimeenpanon ja hallinnoinnin tuloksellisuus ja laatu
 • Opit tulevaa ohjelmakautta varten
   

Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut -projektin ja Tulevaisuuden työvoima -projektin ulkoinen arviointi, 12/2013–4/2014

TK-Evalin tehtävänä oli arvioida ko. Kainuun ELY-keskuksen itse toteuttamien ESR-projektien onnistumista suhteessa tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin sekä tuoda esille suosituksia kehittämiskohteista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Arvioinnin tilaaja oli Kainuun ELY-keskus.

Seudulliset yrityspalvelut -projektissa tuotetaan neuvonta-, ohjaus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluita yritystoiminnasta kiinnostuneille, yritystoimintaa suunnitteleville sekä yritystoiminnan vastikään aloittaneille. Lisäksi projekti vastaa valtakunnallisen Yritys-Suomi-palvelumallin käynnistämisestä ja toteuttamisesta Kainuussa sekä tukee elinkeinopalvelujen vahvistamista TE-toimistossa.

Tulevaisuuden työvoima -projekti kehittää yritysten työvoima- ja kehittämistarpeiden lyhyen tähtäimen ennakointia ja edistää yhteishankintakoulutuksen palvelutuotteiden Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutusten käyttöä. Lisäksi projektissa pilotoidaan uudenlaista koulutusmallia yrittäjyyden ja työllistymisen lisäämiseksi.

 
Uraohjaamo-hankkeen konsultoiva arviointi, 1–3/2014

TK-Eval toteutti ulkopuolisen konsultoivan arvioinnin Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Toimeksiannon tehtävänä oli Uraohjaamo-hankkeen aikaansaamien toimivien käytäntöjen, tulosten vaikuttavuuden ja merkittävyyden arviointi sekä hankehenkilöstön konsultointi. Työssä TK-Eval konsultoi hankehenkilöstöä siitä, miten hankkeessa kehitetyt hyvät käytännöt ja kehittämisideat saadaan vietyä TE-toimiston asiakastyöhön.

Uraohjaamo-hankkeessa kehitetään Pohjois-Savon TE-toimiston henkilöstön kanssa nuorten asiakaspalveluprosessia pilottiryhmätyöskentelyn kautta. Pilottiryhmät koostuvat alle 25-vuotiaista nuorista työnhakija-asiakkaista, jotka ovat suuntaamassa ammatilliseen koulutukseen. Useimmilla heistä on keskenjääneitä opintoja takanaan. Hankkeessa kehitetään myös ostopalveluja (nuorten ohjauspalvelu ja oppisopimukseen tai tutkinnon osaan suuntaava työhönvalmennus) ja kuntien ja oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.

 
Askel askeleelta II -hankkeen arviointi, 10/2013–5/2014

TK-Eval toteutti arvioinnin Askel askeleelta II -hankkeesta, joka on Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnissa vuosina 2011–14 toimiva työllistämis- ja kouluttamishanke. Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Tunturi-Lapin Kehitys ry ja se kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen suuralueosion toimintalinjaan (2): Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Askel Askeleelta II -hankkeella on kaksi päätehtävää. Projektin tavoitteena on toimia eri toimijoiden koordinaattorina työllistymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hanke kokoaa verkostoja kunnittain ja kuntien välille. Projektissa tehdään myös asiakastyötä yksilövalmennuksena. Yksilövalmennus sisältää asiakkaan neuvontaa ja auttamista kaikissa elämän eri tilanteissa. Palveluiden käyttäjiin kuuluvat mm. pitkäaikaistyöttömät, mielenterveyskuntoutujat sekä nuoret, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa. Työmuotoja ovat esim. työpajatoiminta, työharjoittelu, palkkatuettu työ, kuntouttava työtoiminta, yksilöohjaus, ja työhön valmennus.

Arvioinnissa selvitettiin hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutuminen ja tulokset sekä kehitettiin hankkeessa kerättyjä tietoja ja arviointiin käytettäviä indikaattoreita vertailukelpoisiksi ja yleisesti hyödynnettäviksi.

 
Uusi SeutUra -hankkeen ulkoinen arviointi, 9–12/2013

TK-Eval toteutti arvioinnin Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:lle. Arvioinnissa selvitettiin mm., miten Uusi SeutUra -hanke on pystynyt vastaamaan sen hyödynsaajien tarpeisiin, miten toimivaa hankkeen toteutus on ollut ja miten hyvin sidosryhmäyhteistyö on onnistunut.

Uusi SeutUra -hanke toimi työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja uusien työn tekemisen mallien luomiseksi. Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat seutukunnan yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajiin sekä kaikkiin saatavilla oleviin työvoiman lähteisiin. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Pielisen Karjalassa eläköitymisen kautta vuosina 2011–15 vapautuvat työpaikat sekä niiden osaamis- ja työaikavaatimukset. Niiden pohjalta hankkeessa laadittiin Pielisen Karjalan työvoiman tarvekartoitus ja rekrytointisuunnitelma 2012–15. Myös työnantajien muut kehittämistarpeet pyrittiin tunnistamaan ja ohjaamaan työnantajat hyödyntämään Pikes Oy:n ja TE-toimiston valmiita palvelutuotteita.

 
Kotvanen -hankkeen ulkoinen arviointi, 5–6/2013

Kotvanen-hanke kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosion toimintalinjaan 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Hanketta hallinnoi Hyrynsalmen kunta ja sen rahoittajina toimivat Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Hyrynsalmen ja Puolangan kunnat.

Hankkeen tavoitteena on lisätä työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta, vähentää pitkittyvää ja toistuvaistyöttömyyttä sekä kehittää yksilö- ja työvalmennuskäytäntöjä asiakasprosessien toimivuuden parantamiseksi. Arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen toimintastrategiaa, tarpeellisuutta ja tuloksellisuutta, siihenastista toteutusta, tuotoksia ja tavoitteiden saavuttamista, hankeorganisaation toimivuutta sekä syntyneitä hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita.

 
Startti-Yrittäjäksi hankkeen vaikuttavuusarviointi ja selvitys palveluprosessin toimivuudesta, 3–6/2013

TK-Eval teki Pohjois-Savon ELY-keskukselle Startti Yrittäjäksi -hankkeen vaikuttavuusarvioinnin ja selvityksen. TK-Evalin yhteistyökumppaneina tarjouksessa toimivat Solenoidi Oy:n yrityskehittäjät.

Startti Yrittäjäksi -projekti on ESR-osarahoitteinen Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoima hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää alkavien yrittäjien toimintaedellytyksiä. Keskeisinä osina hankkeen toimintaa ovat yrittäjäksi aikoville henkilöille järjestettävät koulutukset sekä starttirahaan liittyvän palveluprosessin kehittäminen.

Arviointi jakautui kahteen osioon vaikuttavuusarvioinnin tavoitteiden mukaisesti:

 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen Startti Yrittäjäksi -hankkeen rahoituksella järjestettyjen yrittäjäkoulutusten ja starttirahan vaikuttavuusarviointi, sekä
 • selvitys Startti Yrittäjäksi -hankkeen yrittäjäkoulutuksiin ja starttirahaan liittyvän palveluprosessin toimivuudesta Pohjois-Savossa.
   

Kestävät hankinnat -hankkeen evaluointi, 2/2013–12/2014

TK-Eval toteutti arvioinnin Savon koulutuskuntayhtymän Ekocentrialle Kestävät hankinnat (KeHa)- hankkeesta, jonka tavoitteena on julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamisen edistäminen. Hankkeen aikana kahdeksan paikkakunnan ruokapalveluissa pyritään kehittämään uusia luomu-, kasvis- tai sesonkituotteita ja niiden kilpailutuksen toimintamalleja. Tuloksena pyritään luomaan myös elinkaariselvityksiä, tiedotteita, uutisia sekä valmennuksia hankintaosaamisen edistämiseksi. Kestävät hankinnat -hankkeen arviointi toteutettiin jatkuvan arvioinnin ja parantamisen periaatteella vuosina 2013–14. Eri toimintojen vaikuttavuutta seurattiin hankkeen alusta saakka sekä laadullisin että määrällisin mittarein.

 
LuontoKolin kasvusysäys -hankkeen arviointi, 6/2012–6/2014

TK-Eval toteutti arvioinnin Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:lle LuontoKolin kasvusysäys -hankkeesta. Hankkeen keskeisin tavoite on käynnistää kehityskulku, jolla kasvatetaan Kolin palvelu- ja asiakasvolyymeja ympärivuotisen matkailun mahdollistavalle tasolle. Alueella käynnistetään Kolin Master Planissa määritetyt kehittämis- ja investointitoimenpiteet sekä ohjataan niiden toteutumiseen ympäristövastuullisesti. Käynnistettävät kehittämis- ja investointihankkeet suunnataan Kolin palveluympäristön ja saavutettavuuden parantamiseen matkailun ja asumisen näkökulmista. Lisäksi hankkeessa tehdään sopimukset alueen pitkäjänteisestä kehittämisestä. Luonto Kolin kasvusysäys -hankkeen arviointiin kuuluivat hankkeen alkuarviointi, väliarviointi ja loppuarviointi.

 
Pohjoiset työpaikat hankkeen arviointi, 11/2012–11/2013

TK-Eval toteutti arvioinnin Pohjoiset työpaikat -hankkeesta, joka on Inarin ja Sodankylän kuntien alueella vuosina 2009–2013 toimiva työllistämis- ja kouluttamishanke. Hanke kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman Pohjois-Suomen suuralueosioon ja sen toimintalinjaan 2, työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Seita-säätiö. Hankkeen muita keskeisiä toimijoita ovat Inarin ja Sodankylän kunnat (elinkeinot ja sosiaalitoimi) sekä Lapin TE-toimisto.

Hanke tarjoaa yhteistyössä alueen moniammatillisen toimijaverkoston kanssa mm. työhönvalmentajan ja yksilövalmentajan palveluita sekä työvoimapoliittista koulutusta ja auttaa yksilöllisessä polun rakentamisessa kohti työllistymistä. Hankkeella etsitään työvälineitä välityömarkkinoiden kehittämishaasteisiin. Hankkeen avulla kehitetään ja vahvistetaan monialaisen toimijaverkoston yhteistyötä, kohdennetaan palveluiden osuvuutta sekä parannetaan palkkatuetun työn vaikuttavuutta työhönvalmennuksen, koulutuksen ja edelleensijoittamisen avulla. Tavoitteena on monialaisen työvoimapalvelun palvelujärjestelmän kehittäminen.

Pohjoiset työpaikat hankkeen arviointiin kuuluivat hankkeen väliarviointi ja loppuarviointi.

 
ORDER-projektin arviointi, 3–8/2012

TK-Eval toteutti ORDER-projektin arvioinnin yhteistyössä AIKOPAn kanssa. Arvioinnin toimeksiantajana oli Kainuun Etu Oy, jonka tehtävänä on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakunnan elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä.

ORDER-projektissa toteutetaan mukaan tuleville yrityksille koulutusta neljässä eri tasossa: toimialan tarve, yritysverkostojen tarve, yrityksen tarve ja yksilön tarve. Projekti suuntautuu seuraaville toimialoille: ICT ja elektroniikka, metalliala, palveluala, matkailu- ja elämystuotantoala, metsä- ja puutuoteala, kivi- ja kaivannaisala sekä hoiva-ala. Hankkeen yleisenä tavoitteena on kainuulaisten pk-yritysten henkilöstön kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen kehittäminen vastaamaan kiristyvää kilpailua niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Arvioinnin tavoitteena oli arvioida ORDER-projektin järjestämien koulutusten vaikuttavuutta hankesuunnitelmissa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Arvioinnilla oli määrä vaikuttaa toiminnan suuntaamiseen tulevissa hankesuunnitteluissa.

 
Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishankkeen ulkoinen arviointi, 2–11/2012

Arvioinnin tilasi Pohjois-Savon liitto. Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishanke on Pohjois-Savon liiton hallinnoima ESR-osarahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa ensisijaisesti maakuntaa ja sen päätöksentekoa tukevaa ennakointitietoa, mutta myös auttaa nuoria ja alan vaihtajia työmarkkina- ja koulutustiedon saamisessa sekä välittää kansallista ja globaalia ennakointitietoa pohjoissavolaisille toimijoille. Tämän lisäksi hanke tekee alueen toimijoille tunnetuksi, miten ko. ennakointitietoa haetaan, sovelletaan ja otetaan käyttöön.

Pohjois-Savon alue-ennakoinnin kehittämishankkeen arviointi jakaantui kahteen osioon, jotka olivat kuitenkin tiiviisti yhteydessä toisiinsa: 1) Hankkeen toteutumisen arviointi ja 2) Ennakointiportaalin arviointi. Arvioinnissa otettiin huomioon seuraavat osa-alueet:

 • Tavoitteiden osuvuus kohderyhmien ja hyödynsaajien tarpeeseen
 • Toimintamallin toimivuus, sidos- ja kohderyhmien valinta
 • Toiminnan tuloksellisuus, vaikuttavuus ja jatkuvuus
 • Tulosten hyödynnettävyys
 • Uudet hyvät toimintatavat (alueen näkökulmasta)
 • Portaalin toimivuus, käytettävyys, kehittämiskohteet.
   

Pohjois-Savon YTY-projektin ulkoinen arviointi, 7–10/2011

TK-Eval toteutti arvioinnin Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Pohjois-Savon YTY on ESR-osarahoitteinen ympäristötyöprojekti, joka toteutetaan vuosina 2008–2012 yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, 17 pohjoissavolaisen kunnan ja alueen työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Projektin tavoitteena on kouluttaa ja työllistää pitkään työttömänä olleita henkilöitä kunnissa toteutettaviin ympäristötöihin. Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt, syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt sekä kouluttamattomat, työttömät, nuoret henkilöt.

Arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen numeraalisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi välillisiä vaikutuksia osallistujien työmarkkinavalmiuksiin, hankkeessa tuotettuja hyviä käytäntöjä sekä projektin toimintamallin siirtämismahdollisuuksia muihin toimintaympäristöihin ilman hankerahoitusta.

 
Advanced Collaboration for Entrepreneurship (ACE) -hankkeen arviointi, 2–8/2011

TK-Eval toteutti arvioinnin Pohjois-Karjalan amk-liikelaitokselle / ACE-hankkeelle. ACE-hankkeessa haetaan toimintamallia korkeakoulupohjaisen innovatiivisen ja kilpailukykyisen yrittäjyyden edistämiseksi alueellisista tarpeista käsin. Sen kohderyhmänä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet korkeakouluopiskelijat ja pienyrittäjät sekä välillisesti myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun t&k- ja opetushenkilökunta. ACE-hankkeen arvioinnin tavoitteita olivat tarvittavien arviointimenetelmien määrittely ja kehittäminen, arvioinnissa käytettävän materiaalin ja kysymyspatteriston laatiminen, arvioinnin toteuttaminen yhteistyössä tilaajan kanssa sekä arviointitulosten ja vaikutusten analysointi ja kirjallinen raportointi.

 
Creative Managers – Luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus -hankkeen arviointi, 2–12/2011

Arvioinnin tilasi Pohjois-Karjalan amk-liikelaitos/CM-hanke. Creative Managers -hanke on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, joka vahvistaa luovan alan toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten keskinäistä verkottumista, luovan alan päämäärätietoista verkostojen hallintaa sekä säännöllistä ja koko maakuntaa koskevan koordinoinnin toteuttamista. Hankkeen lisäarvona nähdään luovien alojen pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen ja alan toimijoiden työllistymiseen vaikuttaminen. Hankkeen arvioinnin tavoitteena oli hankkeen toiminnan ja vaikutusten arviointi väli- ja loppuarviointina.

 
EUFUND 2010 hankkeen loppuarviointi, 1–6/2011

Arvioinnin tilaajana oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteena on kansainvälisen hanketoiminnan aktivoiminen ja sen osaamisen lisääminen Pohjois-Karjalassa. Hanke tukee maakunnan olemassa olevaa kansainvälistä hanketoimintaa ja auttaa uusien toimijoiden osallistumista siihen. Hankkeen kohderyhmän muodostavat maakunnan kärkitoimijat ja kehittämisorganisaatiot, esim. elinkeinoyhtiöt, kunnat, tutkimus- ja oppilaitokset.

Arvioinnin tehtävänä oli arvioida EUFUND 2010 -hankkeen toteutusta ja tuloksia:

 • hankkeen toteutus alkuperäiseen hankesuunnitelmaan nähden
 • hankkeen yksittäisten toimien toteutuminen, tulokset ja vaikuttavuus
 • hankkeen toteutus rahoitusohjelman ohjelma-asiakirjaan ja maakunnallisiin kehittämisohjelmiin (POKAT 2010 maakuntaohjelma, Pohjois-Karjalan Eurooppa-strategia) nähden
 • kestävyys (miten pysyviä hankkeen aikaansaamat tulokset ja muutokset ovat).
   

Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki-hankkeen arviointi, 12/2010–5/2011

TK-Eval toteutti arvioinnin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle / Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -projektille, joka on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen itse toteuttama ESR-hanke. Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki on koordinaatiohanke Pohjois-Pohjanmaalla ja osittain myös Pohjois-Suomen suuralueella toimiville Protek-hankkeille. Kokonaisuuteen on kuulunut aluksi kolme hanketta Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeita rahoittaa TEM:n valtakunnallinen PROTEK: Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan ESR-kehittämisohjelma. Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -projektilla vaikutetaan osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen alueella. Projektin tavoitteena on kehittää pk-yritysten henkilöstövoimavaroja ja edistää työntekijöiden työelämässä jatkamista.

Arvioinnin tavoitteena oli arvioida Pohjois-Pohjanmaan ProtekTuki -hankkeen toteutusta, toiminnan sujuvuutta, tavoitteiden saavuttamista, vaikuttavuutta ja antaa kehittämissuosituksia projektin toimeenpanoon. Arvioinnissa otettiin huomioon koordinoitavaan projektikokonaisuuteen liittyvien hankkeiden näkökulma. Rinnakkaishankkeessa järjestetyn yhteishankintakoulutuksen osalta arvioitiin prosessin toteutumista myös koulutusorganisaatioiden, yhteishankintakoulutukseen osallistuvien yritysten, opiskelijoiden ja TE -toimistojen näkökulmasta.

 
Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE) -hankkeen vaikuttavuusarviointi, 10–12/2010

TK-Eval toteutti arvioinnin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle / Yrityspalvelujen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (YPAKE) -hankkeelle. YPAKE-hankkeessa haetaan ratkaisuja: 1) seudullisia yrityspalveluja tuottavien tahojen (ELY-keskus, TE-toimistot, seudulliset yrityspalveluorganisaatiot ja kehittämisyhtiöt) keskinäisen yhteistyön, työnjaon ja verkostomaisen toiminnan kehittämiseen, 2) sisäisen ja asiakasviestinnän kehittämiseen sekä 3) hyvien käytäntöjen monistamiseen. Hanke vastaa koko maassa vuosien 2009-2010 aikana toteutettavaksi päätetyn yritysneuvojien valmennusohjelman järjestämisestä Pohjois-Pohjanmaan alueella. YPAKE-hankkeen vaikuttavuusarvioinnissa selvitettiin, miten koulutus/valmennukset vastaavat yhteiskunnan ja yksilön tarpeisiin, onko koulutus tuottanut riittävää osaamista laadun näkökulmasta ja onko koulutus tuottanut hyötyä ja taloudellista vaikutusta yrityspalvelujen asiakkaille ja sitä kautta yhteiskunnalle.

 
Keuruun seudun aikuiset työelämään – koulutuksella on katetta -hankkeen arviointi, 9–11/2010

TK-Eval toteutti arvioinnin Kehittämisyhtiö KeuLink Oy:lle/KATE-hankkeelle. KATE-hankkeen tavoitteena on Keuruun seudun osaamisen, kilpailukyvyn ja innovaatioiden lisääminen sekä työllisyyden parantaminen. Hankkeessa pyritään vastaamaan rakennemuutoksen aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin kehittämällä aikuiskoulutuksen toimintamallia työelämän ja aikuiskoulutuksen kehittämiseksi Keuruun seutukunnalla. Hankkeen päätehtävät ovat aikuiskoulutuksen kehittämissuunnitelman laatiminen sekä yrityslähtöisen aikuiskoulutuksen valmennuksen toimintamallin rakentaminen ja juurruttaminen. Hankkeen tavoitteena on myös rakentaa ja juurruttaa pysyvä aikuiskoulutuksen johtamismalli Keuruun seudulle. Ulkoisen arvioinnin tehtävänä on arvioida KATE-hankkeen toteutusta, toiminnan sujuvuutta sekä tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa tuli tarkastella hankkeen kokonaisvaikuttavuutta Keuruun seudulla sekä antaa arvioinnin perusteella kehittämissuosituksia projektin jatkotoimenpiteiksi. Ulkoisen arvioinnin avulla haettiin erityisesti tietoa seuraavista asioista:

 • Kuinka hanke on vaikuttanut Keuruun seudun aikuiskoulutuksen kehittymiseen ja aikuiskoulutuksen seudullisen toimintamallin syntymiseen?
 • Millaisia vaikutuksia hankkeella on ollut seudun osaamisen kehittymisen kannalta?
 • Mitkä tulisi olla jatkoaskeleet aikuiskoulutuksen jatkokehittämiseksi seudulla?

Arvioinnissa tarkasteltiin myös hankkeen vaikuttavuutta suhteessa kohderyhmään (yritykset) ja sidosryhmiin (mm. koulutusorganisaatiot, kunnat, TE-hallinto).

 
Invest In Joensuu Region -hankkeen arviointi, 6–8/2010

TK-Eval toteutti arvioinnin Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:lle. Invest in Joensuu Region -hankkeen tavoitteena on saada Joensuun seudulle merkittävä määrä uusia kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja, jotka tukevat Joensuun seudun talous- ja työllisyyskehitystä. Lyhyellä aikavälillä hanke tukee erityisesti sopeutumista Perlos Oyj:n toimintojen loppumiseen seudulla. Hankkeen tavoitteena on myös edelleen kehittää ja demonstroida Joensuun seudulla kansallista, aluelähtöistä toimintamallia kansainvälisten investointien hankkimiseksi Suomeen. Arvioinnin kohteena olivat hankkeen toteutusprosessi, sisältö, toteutuminen, tavoitteiden saavuttaminen ja hyvät käytännöt. TK-Eval toteutti arvioinnin yhteistyössä Oulun yliopiston Lönnrot-instituutin kanssa.

 
Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (Vose) -projektin ulkoinen arviointi, 11/2009–3/2011

TK-Eval teki arvioinnin alihankintatyönä Oulun yliopiston Lönnrot-instituutille, jonka toimeksiantajana oli Opetushallitus. Vose-projektin tavoitteena on luoda ja pilotoida valtakunnalliseen käyttöön ennakointimalli, joka sisältää prosessit, menetelmät, verkoston ja tiedonkulkujärjestelmän ammatillisten osaamistarpeiden ennakoimiseksi. Näiden käytäntöjen ja resurssien luomisella vastataan molempien kieliryhmien (suomi, ruotsi) tarpeeseen kehittää ja koordinoida ajallisesti, menetelmällisesti ja verkostollisesti ennakointitoimintaa sekä tarpeeseen parantaa osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin välisiä yhteyksiä. Ennakointimallista kehitetään nopeasti reagoiva ja työelämän kannalta joustava.

VOSE-projektille toteutettiin sekä väli- että loppuarviointi. Niissä projektin etenemistä, toimintaa ja tuloksia peilattiin projektihakemuksessa ja -suunnitelmassa esitettyihin kehittämistavoitteisiin. Lisäksi arvioitiin projektin tilaa suhteessa rahoittajan (hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoittamana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella) edellyttämiin vaatimuksiin ja tavoitteisiin. Arvioinnissa huomioitiin myös kansalliset ennakoinnin kehittämiseen liittyvät tavoitteet.

 
Sipa – yrittäjien sijaispalvelu Keski-Suomi -hankkeen arviointi, 11/2009–11/2010

Arvioinnin tilaajana oli Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry. Projekti pohjautuu valtakunnalliseen Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä -hankkeeseen. Keski-Suomen hankkeessa keskitytään sijaispalvelun kehittämiseen, levittämiseen ja syventämiseen Keski-Suomessa. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään työhyvinvointia sekä yrittäjien työnantajaosaamista. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella, rahoittajana Keski-Suomen TE-keskus.

Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota hankkeen sisältöön, tavoitteiden alueelliseen toteutumiseen, soveltuvuuteen hankkeessa asetettuihin tavoitteisiin ja tuloksiin. Lisäksi arviointi tuotti suositukset järjestelmän jatkokehittämisestä, siirrettävyydestä ja laadullisuudesta.

 
Protek Uusimaa -projektin ulkoinen arviointi, 9/2009–11/2010

Arvioinnin tilaajana oli Uudenmaan TE-keskus. Protek Uusimaa -hanke on Uudenmaan TE-keskuksen itse toteuttama ESR-rahoitteinen hanke. Projekti on alkanut vuoden 2009 alusta ja päättyy vuoden 2010 lopulla. Hanke kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnalliseen osioon, toimintalinjaan 1: työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen.

Arviointitehtävänä oli arvioida hankkeen toteutusta, toiminnan sujuvuutta, tavoitteiden saavuttamista, vaikuttavuutta ja antaa kehittämissuosituksia projektin toimeenpanoon (erityisesti väliarvioinnissa). Loppuarvioinnissa tarkasteltiin myös väliarvioinnin tuottamien kehittämissuositusten toteutumista. Arviointi toteutettiin siten kahdessa vaiheessa: väliarviointi vuonna 2009 ja loppuarviointi vuonna 2010.

 
Oppiva yritys -hankkeen arviointi, 8–12/2009

Arvioinnin tilaajana oli Ylä-Savon Kehitys Oy. ESR-rahoitteinen Oppiva yritys -hanke tarjoaa yrityslähtöistä täsmäkoulutusta ja valmennusta yritysten liiketoiminnan ja liiketoimintaverkostojen kehittämiseen. Apua annetaan myös yrittäjien ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen sekä osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Palvelut on suunnattu pohjoissavolaisille pk-yrityksille, erityisesti mikro- ja pienyrityksille. Oppiva yritys -hanke on osa valtakunnallista PROTEK-kehittämisohjelmaa. Oppiva yritys -hankkeen arvioinnissa yhdistyivät prosessi- ja tulosarvioinnin sekä kehittävän arvioinnin näkökulmat ja menetelmät. Arvioinnin kohteena olivat hankkeen toimeenpano ja toteutus sekä tuloksellisuus ja vaikuttavuus.

 
DRAIVI Primus -hankkeen arviointi, 12/2008–4/2011

Arvioinnin tilaajana oli Oulun kaupunki / Oulun seudun yrityspalvelukeskus. Arvioinnin kohteena oli DRAIVI Primus -hanke, joka kuuluu Oulun seudulla EU-ohjelmakauden 2007-2013 aikana toteutettavaan alueen osaamista ja kehittymistä turvaavaan DRAIVI-hankekokonaisuuteen. DRAIVIn tavoitteena on pitkällä tähtäimellä:

 • yhteisöllisen asenteen luominen työllistämiseen
 • osaavan työvoiman varmistaminen Oulun seudulle 
 • etenkin nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymisen edistäminen
 • Oulun seudun markkinoiminen asuin- ja opiskelupaikkana

DRAIVI Primus -hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön etenkin pk-yritysten osaamisen ja osaajien turvaamiseksi. Uusien toimintamallien avulla lisätään yritysten valmiuksia ja edesautetaan niiden kehitystä.

Hankkeessa luodaan lisää kohtaamismahdollisuuksia yritysten edustajille ja opiskelijoille ja vakiinnutetaan kontaktit yritysten ja oppilaitosten välille. Lisäksi lisätään nuorten ja heidän kanssaan toimivien henkilöiden työelämätuntemusta, monipuolistetaan yrittäjyyskasvatusta ja sen tuntemusta sekä lisätään yritysten tietoisuutta alueella koulutettavista osaajista.

Hankkeen arviointi tehtiin kolmessa vaiheessa: 1. Nykytilan/lähtötilanteen arviointi 2. Välikatsaus 3. Loppuarviointi. TK-Eval toteutti arvioinnin yhteistyössä Suomen Aluetutkimus FARin kanssa.


Hyvinvointipalveluyrittäjyyttä maaseudulle -hankkeen arviointi, 12/2007–1/2008

Arvioinnin tilaajana oli ProAgria Pohjois-Karjala ry, jonka hallinnoiman Hyvinvointipalveluyrittäjyyttä maaseudulle -hankkeen tavoitteena oli kehittää jo olemassa olevien ja uusien perustettavien hyvinvointipalveluyritysten liiketoimintaa sekä yhteismarkkinointia. Hankkeen tavoitteena oli luoda pysyvä toimintamalli, jonka avulla Hyvinvointipalveluyrittäjyys-verkosto toimii myös projektiluontoisen kehittämisen päättyessä. Hanke oli osarahoitettu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (EMOTR).

Hyvinvointipalveluyrittäjyyttä maaseudulle -hankkeen arvioinnissa selvitettiin tarjouspyynnön mukaisesti seuraavia asioita:

 • Hyvinvointipalveluyrittäjyyttä maaseudulle -hankkeen toiminnan arviointi
 • Hankkeen tulosten arviointi

Hankkeen toiminnan ja tulosten arvioinnissa yhdistyivät prosessi- ja tulosarvioinnin näkökulmat. Arvioinnissa pyrittiin erityisesti osoittamaan asioita, joihin tulevassa toiminnassa tulisi keskittyä.


Keuruun koulutusmalli -hankkeen II vaiheen arviointi, 4–5/2007

TK-Eval teki arvioinnin Keuruun koulutusmalli -hankkeelle ja hankkeen hallinnoijalle Kehittämisyhtiö Keulink Oy:lle. Kysymyksessä oli hankkeen kokonaisarviointi, jossa huomioitiin tulevaisuusnäkökulma ja painotuttiin erityisesti siihen, mitä kaikkea hanke on tuonut toisen asteen koulutukselle ja sen kautta paikkakunnan osaamisen kehittämiseksi, sekä nostettiin esille ns. motivointilinja.

Keuruun koulutusmalli -hanke on ESR-osarahoitteinen hanke, joka on osa Keuruun 2010-strategiaohjelmaa sekä maakunnan koulutuksen toimintamallin kehittämistä. Sen tarkoituksena on toteuttaa joustava, paikallisia tarpeita palveleva koulutusjärjestelmä. Hankkeella vahvistetaan Keuruun ammatillista koulutusta eri koulutusorganisaatioiden yhteistyössä erityisesti metallialalla ja graafisella toimialalla. Siinä yhdistetään olemassa olevaa uudella tavalla kehittämällä toimijoiden välistä yhteistyötä, toimintoja ja teknisiä edellytyksiä kohti tiivistä kumppanuutta. Hankkeessa sovelletaan Keski-Suomen liiton oppimispaikkaverkosto-ideaa ja testataan sen toimivuutta Keuruulla.

 
ALKU II -hankkeen ulkopuolinen arviointi, 1–4/2007

TK-Eval teki arvioinnin alihankintatyön Oulun yliopiston Lönnrot-instituutille, jonka toimeksiantajana tässä työssä oli Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Työssä arvioitiin hankkeen toteutusta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä ALKU I ja II - hankkeiden lähtötilanteeseen. Lisäksi selvitettiin hankkeen kohderyhmän ja sidosryhmien näkemyksiä hankkeen etenemisestä ja onnistumisesta.

ALKU II -hanke (Avoimen yliopiston liiketaloustieteellinen koulutus Kuusiokunnissa) on Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Se on jatkoa ALKU I -hankkeelle. ALKU-hankkeissa on pystynyt opiskelemaan Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia opintoja yhteensä 106 opintoviikkoa. Opinnot järjestää Vaasan yliopiston Avoin yliopisto yhdessä Vaasan yliopiston eri ainelaitosten kanssa. Opetus toteutetaan osaksi lähiopetuksena ja osaksi etä- ja virtuaaliopetuksena. Lähiopetus järjestetään Kuusiokuntien (Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, ja Ähtäri) alueella. ALKU-hankkeen opetus on avointa kaikille kuusiokuntalaisille sekä kuusiokuntalaisten yritysten henkilökunnalle riippumatta pohjakoulutuksesta, ammatista, iästä tai opintojen tavoitteista. Erityisenä kohderyhmänä ovat yksityisten kuntalaisten lisäksi alueen yritysten työntekijät. ALKU-hankkeen yhtenä tavoitteena onkin edistää Kuusiokuntien yritysten kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille mahdollisuus henkilöstön kouluttamiseen ja siksi opetus sidotaan yliopiston perusopetusta kiinteämmin alueen yritysten kehittämistarpeisiin.

ALKU-hankkeen tavoitteena on rakentaa alueellisen yliopistokoulutuksen malli, joka mahdollistaa opiskelun yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon saakka. Mallissa haetaan toimivaa ja vakiinnutettavaa yhteistyötä yliopistojen avoimen yliopisto-opetuksen, perusopetuksen ja alueellisen kehittämisen välille. 

 
Kansallisesta elintarviketalouden laatustrategiasta rahoitettujen hankkeiden arviointi, 10/2006–1/2007

Kysymyksessä oli alihankintatyö Suomen Aluetutkimus FARille, jonka toimeksiantajana oli maa- ja metsätalousministeriö. Arvioinnin taustalla oli maa- ja metsätalousministeriössä elintarviketalouden laatustrategian ja sen hankehallinnoinnin kehittäminen sekä hankkeiden ohjaus ja valinta. Arviointi jakaantui kolmeen pääkohtaan: vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointiin sekä yksityiskohtaiseen hanketarkasteluun.

Arvioinnissa käsiteltiin hankkeiden yhteiskuntavastuullisuuden toteutumista sekä vaikutuksia elintarvikeketjun kilpailuetuun, kilpailukykyyn ja kuluttajiin. Lisäksi arvioinnissa käsiteltiin muita laatustrategian kehittämiskohteita.

 
Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä -hankkeen ulkoinen arviointi, 8/2006–9/2007

Toimeksiantajana oli Yrittäjänaisten Keskusliitto / Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä -hanke. Arviointi kohdistui Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä -hankkeen sisältöön, tavoitteiden toteutumiseen ja järjestelmän soveltuvuuteen hankkeessa asetettuihin tavoitteisiin ja tuloksiin nähden. Arvioinnin tuloksena annettiin myös suositukset järjestelmän jatkokehittämisestä, siirrettävyydestä sekä laadullisuudesta.

Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä -hanke on tavoite 3 -ohjelmaan kuuluva ESR-rahoitteinen tasa-arvohanke, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa helpottamalla työn ja perheen yhteensovittamista. Sijaisjärjestelmän tulosten kannalta keskeisin toimenpide on sijaisten valmentaminen sekä yrittäjien perehdyttäminen työnantajiksi. Hankkeessa rakennetaan nettipohjainen sijaispalvelurekisteri, jonka tavoitteena on toimia yrittäjäkentälle tiedonvälityskanavana niistä paikkakunnista, joilla järjestelmä on toiminnassa sekä kunkin alueen sijaistarjonnasta. Sijaispalvelujärjestelmä auttaa naisten omistamien yritysten liiketoiminnan kasvu- ja kehittämishalukkuutta mahdollistamalla yrittäjälle aikaa vahvistaa omaa liiketoimintaosaamistaan tai panostaa liiketoiminnan kehittämistoimenpiteisiin. Hanketta toteutetaan Uudellamaalla/Itä-Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Jyväskylän seudulla. 

 
Emäntien Bisnekset -hankkeen ulkoinen arviointi, 5/2006

Toimeksiantajana oli Karellikeskus Oy / Emäntien Bisnekset -hanke. Arviointi kohdistui Emäntien Bisnekset -hankkeen sisältöön ja tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa selvitettiin myös hankkeen sisällön vaikutusta toiminnan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen (ml. mahdolliset uudet/innovatiiviset toimintatavat) ja hankkeen ohjauskeinojen vaikutusta toimintaan.

Emäntien Bisnekset on Pohjois-Karjalassa toteutettava maaseudun naisyrittäjyys – naisten neuvonta ja verkostoitumisprojekti (EMOTR), jota rahoittaa Pohjois-Karjalan TE-keskuksen maaseutuosasto. Projektin tavoitteena on ollut kehittää uusia innovatiivisia ratkaisu- ja toimintamalleja, joiden avulla voidaan lisätä maaseudun nais- ja perheyrittäjyyttä sekä parantaa perheiden mahdollisuuksia asua maaseudulla. Projektin tavoitteena on myös vaikuttaa kohderyhmän ja ympäristön asenteisiin, luoda myönteistä ja kannustavaa yrittäjäilmapiiriä ja lisätä yhteistyötä yrittäjien ja eri toimijoiden välillä. Projektin käytännön toiminta jakautuu 1) koulutukseen ja valmennukseen liittyviin toimenpiteisiin ja 2) aktivointiin, tiedonlevitykseen ja asennemuutokseen vaikuttaviin toimenpiteisiin. 

 
Satakunnan TE-keskuksen ohjelmakauden 2000-2006 ESR-projektitoiminnan kokonaisarviointi ja yhteenvetokooste, 4–11/2006

Toimeksiantajana oli Satakunnan TE-keskuksen työvoimaosasto. Ohjelmakauden päättyessä vuoden 2006 lopussa tavoitteena oli saada koko ohjelmakauden projektitoiminnasta kokonaiskuva, yleisluonteinen arviointi sekä laatia sen liitteeksi yhteenvetokooste projektitoiminnasta.

Satakunnan TE-keskus on osarahoittanut vuosina 2000-2006 yhteensä yli sata ESR-projektia Satakunnassa. Projekteista noin 70 on rahoitettu tavoite 3 -ohjelmasta, runsas 30 tavoite 2 -ohjelmasta ja 3 projektia EQUAL-ohjelmasta. Julkinen tuki projekteihin on ollut yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. ESR-hankkeissa on aloittanut yli 25 000 henkilöä ja lähes 3000 yritystä vuoden 2005 loppuun mennessä. 

 
Pohjois-Savon TE-keskuksen toteuttamien ESR- osarahoitteisten hankkeiden arviointi, 4–12/2006

Toimeksiantajana oli Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimaosasto. Arvioinnin kohteena olivat TE-keskuksen työvoimaosaston oman tuotannon hankkeet: Toimivat työmarkkinat kehittämisklusteri, Nuoret osaajat työhön ja Myötätuulta-hanke. Arviointitehtävänä oli:

1. kuvata em. kolmen hankkeen muodostamaa kehittämiskokonaisuutta osana Pohjois-Savon TE-keskuksen työvoimaosaston ja alueen työvoimatoimistojen toimintaa,

2. arvioida avaintoimijoiden (hankkeen, työvoimatoimiston ja työvoimaosaston) onnistumista yhteistyön edistämisessä ja uusien ideoiden yhteisessä kokeilussa hankkeen aikana,

3. kuvata kussakin projektissa kehittynyt/syntynyt idea tai toimintatapa (sosiaalinen innovaatio ja hyvä käytäntö) ja osallistua vuoden 2006 aikana (31.12.2006 mennessä) em. idean tai toimintatavan prosessiarviointiin:

 • tarve- ja kysyntälähtöisyyden,
 • toimivuuden ja tuloksellisuuden,
 • käytettävyyden ja hyödynnettävyyden,
 • siirrettävyyden ja levitettävyyden,
 • yhteisen oppimisen kannalta.

4. arvioida, miten käytössä olevat taloudelliset ja inhimilliset resurssit on kyetty muuttamaan tuotoksiksi ja tuloksiksi.

 
Avautuvat työmarkkinat kainuulaisille osaajille -projektin arviointi, 8–11/2005

Kysymyksessä oli alihankintatyö Oulun yliopiston Lönnrot-instituutille, jonka toimeksiantajana tässä työssä oli Kuhmon kaupunki. Avautuvat työmarkkinat kainuulaisille osaajille -projektin tavoitteina on 1) luoda uusia työpaikkoja ja työtilaisuuksia Kuhmon ja Suomussalmen alueelle, 2) osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen työnantajien tarpeista käsin, 3) kehittää yksilölliseen ura- ja koulutusvalmennukseen perustuva asiakaspalvelumalli työnhakijoiden koulutuksen- ja työllistymisen aktivoimiseksi ja uudelleen suuntaamiseksi ja 4) käyttää ennakointia koskevaa arviointitietoa.

Arvioinnin kohteina olivat: 

 1. Uravalmennus ja asiakaspalvelumalliArvioidaan uravalmennuksen asiakaspalvelumallin toimivuus sekä käytännön soveltamismahdollisuudet työvoimahallintoon. Uravalmennuksessa käytettyjen toimintatapojen arviointi projektin tavoitteiden kannalta. Uravalmennuksen vaikuttavuus, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.
 2. Työnsiirto ja työnsiirtomalliArvioidaan työnsiirrossa käytettyjen kolmen toimintamallin toimivuutta ja käytännön soveltamismahdollisuuksia elinkeinotoimeen. Työnsiirrossa käytettyjen toimintatapojen arviointi projektin työpaikkatavoitteiden kannalta. Työnsiirron vaikuttavuus, johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.
 3. HallinnointiArvioidaan yhteistyön toimivuutta kahdella paikkakunnalla. Asioiden toimeenpanon (hallintokäytännöt, päätöksenteko, joustavuus) arviointi ja toimintaympäristön analysointi.
© 2021. TK-Eval. All Rights Reserved.